کیت های اندازه گیری

کیت‏ های اندازه‏ گیری پارامترهای آب

کیت اندازه‌گیری سختی
میزان کلسیم و منیزیم موجود در آب توسط این کیت اندازه‌گیری می‌شود.

کیت اندازه‌گیری آهن
میزان آهن موجود در آب توسط این کیت اندازه‌گیری می‌شود.

دستگاه اندازه گیری TDS یا رسانایی
جهت اندازه گیری TDS و یا هدایت الکتریکی آب.

دستگاه اندازه گیری pH        
میزان اسیدی یا بازی بودن آب توسط این دستگاه سنجیده می‌شود.