کیت مدیریت آبشاری دیگ AX5200SQ

کیت نصب آبشاری دیگ های اوپن ترم

مشخصات فنی
  • قابلیت کنترل دیگ های معمولی و اوپن ترم
  • امکان مدیریت پنج دیگ و یک منبع آب گرم بهداشتی
  • قابلیت پیکربندی عملکرد آبشاری دیگ ها (توالی روشن  خاموش دیگ ها، مدت زمان کارکرد دیگ ها، مدیریت جرقه و اطلاعات آماری کارکرد دیگ ها)
  • قابلیت برنامه ریزی آبگرم بهداشتی و سیستم گرمایش
  • امکان اتصال ریموت، مودم و سیستم هشدار
  • دارای عملکرد مود شب و تعطیلی